Política de Privacitat

En compliment del establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i en la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la seva normativa de desenvolupament, els hi facilitem informació ampliada en la present Política de Privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades

  • Identitat: ESPINALER 1896, S.L. (d’ara endavant ESPINALER )
  • Adreça Postal: AV. PROGRÉS, 47 POL. IND. ELS GARROFERS –, 08340, VILASSAR DE MAR, BARCELONA
  • Telèfon: 937502521
  • Correu electrònic: administracion@espinaler.com
  • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@espinaler.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

A ESPINALER tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar i/o comercialitzar els productes i/o serveis oferts per la nostra firma, així com l’enviament de publicitat i promocions dels nostres productes i serveis.

A ESPINALER també podem tractar les dades que ens faciliten a través del Canal Intern d’Informació.

No es prendran dedicions automatitzades d’acord amb les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les vostres dades

Les dades personals proporcionades es conservaran pel temps imprescindible per a la prestació del servei sol·licitat o comercialització del producte, mentre l’interessat no sol·liciti la seva suspensió i durant els terminis legalment establerts.

Les dades introduïdes en el Canal Intern d’Informació se suprimiran passats tres mesos, amb l’excepció que permeti conservar-los per a deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. Passat aquest termini, les dades podran continuar sent tractades per l’òrgan al qual correspongui la investigació dels fets denúncies, però no podran conservar-se en el mateix sistema d’informació de denúncies.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades

La base legal per al tractament de les seves dades serà, segons el cas, el consentiment de l’interessat, l’execució d’un contracte o l’interès legítim.

El tractament de dades per a l’enviament de comunicacions comercials als nostres clients i contactes comercials que s’hagin registrat a la nostra pàgina web s’empara en l’interès legítim establert en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i en la Llei de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret d’oposició a aquest tractament.

La base de legitimació per a les dades facilitades a través del Canal Intern d’Informació està basat en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades

Les dades no es comunicaran a tercers excepte obligació legal.

Quan sigui precís la tramitació de procediments judicials per a donar curs a alguna denúncia formulada a través del Canal Intern d’Informació, les dades podran ser comunicades a advocats o despatxos d’advocats. És imprescindible que l’empresa prengui les mesures necessàries per preservar la identitat i garantir la  confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona/s que hagués/haguessin posat els fets en coneixement a través del Canal Intern d’Informació, en cas que s’hagués identificat.

Transferències de dades a tercers països

Les dades podran comunicar-se a empreses les quals els seus servidors estan ubicats als EEUU, quedant dites transferències emparades per la Decisió Executiva (UE) 2021/914 de la Comissió del 4 de juny del 2021 relativa a les Clàusules Contractuals tipus per a les transferències de dades personals a tercers països de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si ESPINALER estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als motius que van ser recollides. Igualment, tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran, per l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ESPINALER deixarà de tractar les dades, en excepció de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets enviant un correu electrònic a administracion@espinaler.com identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que se sentin vulnerats els seus drets en la concernent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, si ha sigut designat, o presenta una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través de la seva pàgina web: www.agpd.es

Més informació sobre el tractament de les vostres dades

Quan precisem obtenir informació per la seva part, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament prestant el seu consentiment de forma expressa a través dels mitjans habilitats per això.

El tractament de les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades de la pàgina web o altres vies, quedarà incorporat al Registre d’Activitats de Tractament del qual és responsable ESPINALER.

ESPINALER tracta les dades de forma confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al tractament, en compliment del requerit per al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i més normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades.

No obstant això, ESPINALER no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si opta per abandonar la nostra pàgina web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra identitat, ESPINALER no es farà responsable de les polítiques de privacitat de les dites pàgines web, ni de les cookies que aquestes puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari.